บทสวดมหาทิพย์มนต์

 

         มนต์สวดเสริมดวงฉบับโบราณ ก่อนสวดจะต้องอธิฐานจิต น้อมรำลึก คุณพระพุทธ คุณพระธรรม
 คุณพระอริยสงฆ์เจ้า คุณบิดา-มารดา คุณครูบาอาจรย์อุปัชฌาย์ ก่อนที่จะขอพรตามความปรารถนา 

Smileนะโม สาตาคิรายักโข ตัสสะ 

มะหาราชา  สักโก อะระหะโต

มะหาพรหมา ปัญจะ

จะอะสุรินทะโก ภะคะวะโต

ตะถา สัมมาสัมพุทธัสสะ

เอเต นะนัสสะเรSmile (สาธุฯ แล้วอธิฐานจิตซ้ำเรื่องเดิม)

     ชะยะ ชะยะ ปัฐฐะวีสัพพัง

ชะยะ ชะยะ ปัจเจกะสัมพุทธัง

อินโท จะเวนะเตยโย จะ

อัคคิ วายโย ปะชุณโณ จะ

    ชะยะ ชะยะ หะโรหะริเทวา

ชะยะ ชะยะ นาโค วิรุฬหะโก

อัฎฐาระสะ มะหาเทวา

อะสีติ สาวะกาสัพเพ

    ชะยะ ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ

เอเตนะ ชะยะสิทธิเตเชนะ

อัฎฐาธิกะสะตัง ยัสสะ

จักกะลักขะณะสัมปันนัง

อิมินา มังคะละเตเชนะ

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

สัพพะสัตรู วิธังเสนตุ

      อายันตุโภนโต อิธะ ทานะสีลา

สัจจาธิฐานา สะหะ เมตตุเปกขา

ปาระมิโย วิทิตะวานะ

เกสะระราชา วะอาคัญฉุง

มะยัง ปาระมิตา โยธา

อัชชะ ทัสสามะ เต จีรัง

ชะยันโต โพธิยา มูเล

เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ

พุทโธ จะ มัชฌิโม เสฎโฐ

ปัจฉิเม ปิจะ อานันโท

โกณฑัญโญ ปุระภาเค จะ

อุปาลี หะระติฎฐาเน

ราหุโล เจวะ อิสานเณ

โย ญัตวา ปูชิโต โลเก

มะหาจะเทโว มะหาเตโช

ปะทุมุตตะโร จะ ปุระพายัง

ทักขิเณ กัสสะโป พุทโธ            

ชะยะสัตถา ระหะตะปัง

ชะยะอิสิ มะเหสสุรัง

กุเวโร วะรุโณปิ จะ

กุเวโร จะตุโลกะปาละโก

ชะยะพรหมา ธะตะรัฎฐะกัง

วิรูปักโข จันทิมา ระวิ

สิทธิตาปะสะอาทะโย

ชะยะลาภา ภะวันตุเต

จะ ทะสะ ปาโล จะเชยยะกัง

ชะยะโสตถี ภะวันตุเต

มังคะลัง จะระณัทวะเย

นะเมตัง โลกะนายะกัง

สัพพะสัตตะ หิเตสิโน

ชะยะ โสตถี ภะวันตุเต

มะมัง รักขันตุ สัพพะทา

สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

เนกขัมมะปัญญาวิริยัญจะขันติ

ยุทธายะโว คัณหะถะอาวุธานิ 

โพธิสัตตัสะ สันติกัง

โพธิสัตตัสะ สันติกัง

จะระเณนะ ตะยาภะตา

ชะยะภัททัง นะมัตถุ เต

สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

อุตตะเร ดมคัลลานะโก

พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

อาคะเณยเย จะ กัสสะโป

สัพเพเต พุทธพมังคะลา

นิททุกโข นิรุปัททะโว

ชะยะ โสตถี ภะวันตะ เต

อาเคเณยเย จะเรวัตโต

หะระติเย สุมังคะโล

          ปัจฉิเม พุทธพสิขี จะ

อุตตะเร สากะยะ มุนี เจวะ

ปะฐะวิยัง กักกุสันโธ

เอเต ทะสะ ทิสา พุทธา

นัตถิ โรคะภะยัง โสกัง

ทุกขโรคะ ภะยัง นัตถิ

เตสัญญา เณนะ  สีเลนะ

เตปิตัง อะนุรัก ขันตุ

อะนา คะ ตัสสะ พุทธัสสะ

มหาเทโว มหาเตโช

      นะโมเต พุทธะวีรัตถุ

สัพพาธะ ปฎิปันโน สะมิ

ตะถาคะตัง อะระหันตัง

ราหูจันทัง ปะมุญจัสสุ

กินนุ สันตะรา มาโน วะ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

สัตตะ ธาเม ผะเล มุทธา

พุทธะ คาถาภิคีโต มหิ

นะโมเต พุทธะวีรัตถุ

สัมพาธะ ปฏิปันโน สะมิ

ตะถาคะตัง อะระหันตัง 

 พายะเพ จะเมธังกะโร

อิสาเณ สะระนัง กะโร

อากาเส จะทีปัง กะโร

ราชาะธัมมัสสะ ปูชิตา

เขมัง สัมปัตติทายะกัง

สัพพสัตรู วิธังเสนตุ

สังยะเมนะ ทะเมนะจะ

อาโรคะเย นะ สุเขนะจะ

เมตเตยยัสสะ ยัสสะสิโน

สัพพะโสตถี  ภะวันตุเต

วิปปมุตโตสิ สัพพะธิ

ตัสสะ เม สะระนัง ภะวะ

จันทิมา สะระณัง คะโต

พุทธา โลกานุกัมปกา

ราหู จันทัง ปะมุญจะสิ

กินนุ ภีโต วะติฏฐะสีติ

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

วิปปมุตโตสิ สัพพะธิ

ตัสสะ เม สะระณัง ภะวะ

สุริโย สะระณัง คะโต 

          ราหู สุริยัง ปะมุญจัสสุ

โยอันธกาเร ตะมะสี

มัณฑะลิ อุคเตโช มา

ปะชังมะมะ  ราหู

กินนุสันตะระ มาโน วะ

สังวิิคคะรูโป อาคัมมะ

สัตตะ ธาเม ผะเลมุทธา

พุทธคาถา ภิคีโต มหิ

นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ

เสยยะถีทัง หุลู หุลู หุลู

เหฏฐิมา จะอุปะริมา จะ

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณาะ

สัพเพ อัตตะ ภาวะปริยาปันนา

สัพเพ อริยา สัพเพอะนะริยา

สัพเพ วินิปาติกา สะจิตตะกา

สัพเพ อะเวรา โหตุ

ทีฆายุกา  โหตุ

สัมปัตตี สะมิชฌันตุ สุขัง

สัพเพ มังรักขันตุ

พุทธา โลกา นุกัมปะกา

ปะภังกะโร เวโรจะโน

ราหู คิลิ จะรัง อันตะลิกเข

ปะมุญจะ สุริยัน ติ

ราหู สุริยัง ปะมุญจะสิ

กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

ชีวันโต นะสุขัง ละเภ

โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ.

นะโมสังฆัสสะ

สวาหายะ

วิตถาริกา จะ ติริยัญ จะ

สัพเพ ภูตา   สัพเพปุคคลา

สัพเพ อิถิโย สัพเพปุริสา

สัพเพ เทวา  สัพเพมะนุสสา

อะจิตตะกา สะชีวิกา

อัพยาปัชฌา โหตุ

อะโรคา โหตุ

อัตตานังปะริหะรันตุ

จุปัททะวา...ถ้ากินเนื้อให้หยุดตรงนี้แล้วไปสวดต่อบท สิทธิพุทธา

          ชะลัฎฐา วา ถะลัฎฐา วา

ปัพพะตัฎฐา สะมุททา จะ

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ

สุริยัง จันทะอังคารัง

สุกระโสระราหูเกโส

เตสัง พะเลนะ เตเชนะ

เตปิตัง อะนุรักขันตุ

เจตระวิสาขะเชฎเฐ จะ

ภัททะปะเท จะ อาสุชเช

ปุสเส มาเฆ ผัคคุเณ จะ

เอเต ทะวาทะสะ จะมาเส

เตปิตัง อะนุรักขันตุ

มูสิโก อุสะโภ พะยัคโฆ

อัสโส เมณโฑ กะปิ เจวะ

เอเต ทะวาทะสะ นักขัตตา

เตปิตัง อะนุรักขันตุ

อัสสะยุโช ภะระณี จะ

มิคะสิรัญ จะ อัทรัญ จะ

อะสิเลโส จะ มาโฆ จะ

อุตตะระผัคคุณี เจวะ

วิสาขะนุราธะเชฎฐะ

เอกาวีตะติ นักขัตตา

เมสสะ พะฤสะภะเมถุนา

ตุละพิจิกะธะนูเจวะ

เอเต ทวาทะสะ จะราศี

เตปิตัง อะนุรักขันตุ

อากาโสปิจะ อันตะลิกเข

รักขันติ จะ ละตาสิโน

อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

พุธพฤหัสสะปะติฎฐิตา

นะวัคระหา จะ สัพพะโส

อะนุภาเวนะ เตนะ จะ

อาโรคะเยนะ สุเขนะจะ

อาสาเธ สะวะเน ตะถา

กัตติเก มิคะสะริเก

โลกัง ปาเลนติ ธัมมะตา

อานุภาเวนะ มหาภูเต

อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

สะโส นาโค จะ สัปปะโก

กุกกุโฎ สุวานะสุกะโร

โลกัง ปาเลนติ ธัมมะตา

อะโรคเยนะ สุเขนะจะ

กัตติกา โรหิณีปิจะ

ปุนัพพสุ ปุสสาปิจะ

ปุพพา จะผัคคุณี

หัตถะจิตตา จะ สาติ จะ

มูละ ปุพพุตตะ ระสาฬหะกา

ปะภายันติ ทิเน ทิเน

กะระกะฎา สีหะ กัญญะกา

มักกะรากุมภะมินนะกา

อานุภาเวนะ เตนะ จะ

อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

          มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

ระตะนานิ จะ วะสันติ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

กาญจะนานิ จะ วัสสันตุ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

ธะนะสารานิ ปะวัสสันตุ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

ธะนะสารานิ ปะวัสสันตุ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

กาญจะนาชัลละลังกาเส

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

สัพพะธะนานิ ปะวัสสันตุ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง

กะหาปะณานิ ปะวัสสันตุ

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

โชติกัสสะ ยะถาฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

เมณฑะกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

ธะนัญชะยัสสะ ยะถา ฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

อุคคะตัสสะ ยะถา ฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

โชติกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

จิตตะกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา จะ โกจิ อุปัททะโว

เมณฑะกัสสะ ยะถา ฆะเร

          อักขะรัสสาริ นามะอิสิ

สิทธิวิชชะธะรา สัพเพ

พุทธา ปัจเจกะ พุทธา จะ

พรหมมะอิสิ มุนีเจวะ

สะทาสิทธิวิชา ธะราสัพเพ

เยสัทธะจิตตา สะมาทานา

พุทธะ สาวัง คุณัง วิชชัง

สิทธิ กัมมะ ธัมมะ สัจจัง

ทานัง สีลัญจะ ปัญญา จะ

ยะสัง สุขัง สิริ รูปัง

เอตา ดสฬะสะ ธัมมา

ปัจเจกะ อะระหันตา จะ

อิสิ มุนี จะ ราชาโน

สัพเพ โลกาธิปะติ เทวา

อะหะโย จะ สัปปา เจวะ

โคมะหิงสา ตะถา หะตา

กูโป ปะปาโต โสพโภ จะ

ภัตโต วัสสะตุ ราชาจะ

สัสสะ มารา นา โค จะ

มะหะโต เทวะเทโวจะ

อะมะนุสโส จะยักโข จะ

มะหานาโค ปิสาเจวะ

สิทธิวิชา ธะรา สัพเพ

หิมะวันเต วะสิ ตะทา

เทวานัง ปูชิตา สะทา

อะระหันตา อินทะเทวะตา

ทะวาทะสะ รักขันติ

ทะวาทะสะ รักขันติ สะทา

มะนุสสะปูชิตา สะทา

พะละเต ชัญจะ วิริยัง

นิพพานัง โมกขะ คุยหะกัง

นิกขะ มะปุญญัง ภาคะยัง ตังปะ

จะตุ วีสะติ เทสะนา

พุทธาเทวา สะรันติจะ

อินทาเทวา สพรัมมะกา

ปุริโส จะวิชา ธรา

โสฬะสะ ภะวะพรหมุนา

อัสสโส เมณโฑ จะกุก กุโฏ

ติรัจฉา นาคะกัณฐะกา

อุภะโต ภะคะวะ โตปิจะ

โจระโก อัคคะโปตะโก

คะรุโฬ สุวะ กินนะ โร

กุเวโร มนุสโส ปิจะ

มะหา ยักโข จะรักขะโส

มัคโค กมภัณฑะ โกปิจะ

เสมหัง ปิตัญ จะวายุกัง

      อุปะกายะ นิปาตัญจะ

สัพพเพ สัตตา จะยักขาจะ

เอกะ ปัญญา จะสัพเพเต

อะหังลาภัง จะ ลาภานัง

สัพเพเทวา มนุสสาจะ

คามัง เทสัญจะ นะคะรัง

วะนะสะมุท ทะมัฏฐา นัง


    ***สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา

สิทธิ  อัฏฐา ระสะ มะหาเทวา

สิทธิ  ปัจเจกะ    สัมพุทธา

สิทธิ  ราโม สิทธิ เทวา

สิทธิ  วิชา ธรา   สัพเพ

สิทธิ  ปัพพะตะ   เทวานัง

สิทธิ  ปาสาทะ   เทวานัง

สิทธิ  โพธิรุกขะ  เทวะตา

พุทธะ รูปัญ จะ   สัพเพสัง

สิทธิ  ติณณังจะ  รุกขานัง

สิทธิ  ชะละถะ    ละตา จะ

สิทธิ  มุนีจะราชา โน

สิทธิ  ภุมมัฏฐะ    เทวะตา

สิทธิ  ปาทา อะปาทะจะ

      พหูปาทา จะสัตตา จะ

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ

สัพพะสัตรู วิธังเสนตุ

สัพเพ จะ ปิยะ มิตตะโก

เมตตะจิตตา สะทาภะเว

สัพเพ รักขันตุ ตังสะทา

สักกาโร ปูชิโต สะทา

ปิยา   รักขันตุมัง สะทา

นะที   ภูมิมิ จะปัพพะตัง

สัพเพ รักขันตุ ตังสะทา


สิทธิ  สังฆา จะอุตตะมา

จะตุ   โลกะ ปาลา จะเทวะตา

สิทธิ  สัพพัญญุ สาวกา

สิทธิ  ยักโข จะ รักขะโส

สิทธิ  อิสิ มเหสุรา

สิทธิ  การะณะ เทวะตา

สิทธิ  เจติยะ เทวะตา

สิทธิ  สรีระ ธาตุโย

สัพพะ  รูปัญ จะ เทวะตา

วะสิยา ฆะระ เทวะตา

สิทธิ  อากา สะ เทวะตา

สิทธิ  ปุริสะ ลักขะโณ

สิทธิ  กัมมะ พะลัง วะรัง

สิทธิ  ปาทา จะตุปาทะกา

สิทธิปักขา จะ วายุกัง

ชะยะโสตถี ภะวันตุ เต

มะมัง รักขันตุ สัพพะทา

สัพพะสิทธี ภะวันตุเต

สัพพะโสตถี ภะวันตุเต 


     ***โยสังคามัง วะคัจฉันโต

ชะยะพะลัง สุขังลาภัง

ปุตตกามา สัพเพ ปุตตัง

อะธิ การัง ละเภยยาหัง

ราชาอิิตถี จะ เสฏฐี จะ

สีโหพยัคโฆ วะราโหจะ

โคมะหิงสา ตะถาหัตถี

สัพเพสัตรู อัญญะโลหัง

อัตถิ อัญเญ จะกุรุเต

โกชะโน ทัณฑะนาสายะ

ขัคคะเสลัญจะ มัตติกัง

อัญเญ จะตุมมหากัง กัตวา

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ

ทุกขะ โรคะ ภะยังเวรา

อันตรา ยานิ อะเนกานิ

        เชยยะ สิทธิ ธานัง ลาภัง

สิริอายุ จะ วัณโณ จะ

โหมิ สัพทาสวาหายะ

 

สะรันโต ทิพพะมันตระกัง

สัพพะสัตรู วิธังเสนตุ

ธะนะกามา สัพเพ ธะนัง

ปุริโสปัณฑิโตปิจะ

ปุริโสปัณฑิโตปิจะ

อัสสะ เมณโฑ จะสุกกะโร

ติรัจฉา นานุกัณฐกา

ตามพะกัง สัพพะ ติ ปุกัง

จักรา นักขา ปะริสะกา

สัณหัง อัคคิ จะ วายุกัง

ยันตะระภาสา นะสา ตระกัง

มันตะระมายา นิโยชิตัง

มะมังรักขันตุ  สัพพะทา

สัพพะสิทธี ภะวันตุเต

โสกา สัตตุ จุปัททะวา

วินัสสันตุ  จะ เตชะสา

โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

มหาทิพพะ มันตัง นิฏฐิตัง ...(สาธุ)

   http://omshivatada.gagto.com/